วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
“เป็นชุมชนแห่งความเข้มแข็ง  คนมีคุณภาพชีวิตดี สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม   พัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล”
(คติพจน์ “เสริมสร้างคณุภาพชีวิต พัฒนาอย่างสมดุล ยึดมั่นคุณธรรม”)https://buachum.go.th/datas/users/buachum//file/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
^