ข้อมูลหมู่บ้าน

ประวัติบ้านบัวชุม
หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
ประวัติหมู่บ้าน                        
             บ้านบัวชุม หมู่ที่ 1ในอดีตบ้านบัวชุมเกิดขึ้นพ.ศ.เท่าไรไม่ทราบแน่ชัดแต่ทราบว่าบ้านบัวชุมมีฐานะเป็นเมืองเรียกต่อกันว่า”เมืองบวชชุม”สันนิษฐานตามประวัติว่าผู้ที่มาเป็นพ่อเมืองจะมีตำแหน่งเป็นหลวงหรือเป็นขุน ตามปรากฏจารึกของหมู่บ้าน บ้านบวชชุมแต่ก่อนเคยเป็นที่พักของพ่อค้ามาจากลาวโดยมาทำการค้าขายวัว ควาย และเป็นจุดพักสัตว์ด่านสัตว์ พร้อมที่จำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรชาวบัวชุมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านบวชชุมเมื่อสมัยก่อนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมโดยได้มีการจัดงานบวชแต่ละครั้งจะต้องมารวมกันดังมีรายชื่อโดยสังเขปคือ บ้านเกาะรัง,บ้านหนองบง,บ้านเตาขนมจีน,บ้านเขาสมโภชน์ โดยก่อนที่จะบวชนาคจะมีการชุมงานหรือชุมชนญาติมีการเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกิน ต่อจากนั้น เช่นมีดนตรีสมัยโบราญ คือรำโทน ซึ่งในปัจจุบันเตาขนมจีนและเขาสมโภชน์ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลบัวชุมและยังมีหลักฐานยังพอเชื่อได้ตามคำเล่ากันต่อๆกันมาเพราะบ้านบวชชุมน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นเมืองเก่ามาก่อนกระทั่งปี 2550 ได้มีนักประวัติศาสตร์ได้มาขุดพบกำไร ของเครื่องใช้ในสมัยก่อนติดกับประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต่อมาหลายปี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า”บ้านบัวชุม”จนถึงปัจจุบัน
อาณาเขต/ที่ตั้ง 
              บ้านบัวชุม  หมู่ที่  1 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล 12 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี   107กิโลเมตร  มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
    ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ  หมู่ที่  6  ตำบลนิคมลำนารายณ์
    ทิศใต้                       ติดต่อกับ  หมู่ที่  8  ตำบลบัวชุม
    ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ  หมู่ที่  6  ตำบลท่ามะนาว
    ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ  หมู่ที่  2  ตำบลบัวชุม
--------------------------------------------------------------------
บ้านบัวชุม หมู่ที่ 2
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
ประวัติหมู่บ้าน                        
            บ้านบัวชุม หมู่ที่ 2ในอดีตบ้านบัวชุมเกิดขึ้นพ.ศ.เท่าไรไม่ทราบแน่ชัดแต่ทราบว่าบ้านบัวชุมมีฐานะเป็นเมืองเรียกต่อกันว่า”เมืองบวชชุม”สันนิษฐานตามประวัติว่าผู้ที่มาเป็นพ่อเมืองจะมีตำแหน่งเป็นหลงหรือเป็นขุน ตามปรากฏจารึกของหมู่บ้าน บ้านบวชชุมแต่ก่อนเคยเป็นที่พักของพ่อค้ามาจากลาวโดยมาทำการค้าขายวัว ควาย และเป็นจุดพักสัตว์ด่านสัตว์ พร้อมที่จำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรชาวบัวชุมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านบวชชุมเมื่อสมัยก่อนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมโดยได้มีการจัดงานบวชแต่ละครั้งจะต้องมารวมกันดังมีรายชื่อโดยสังเขปคือ บ้านเกาะรัง,บ้านหนองบง,บ้านเตาขนมจีน,บ้านเขาสมโภชน์ โดยก่อนที่จะบวชนาคจะมีการชุมงานหรือชุมชนญาติมีการเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกิน ต่อจากนั้น เช่นมีดนตรีสมัยโบราญ คือรำโทน ซึ่งในปัจจุบันเตาขนมจีนและเขาสมโภชน์ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลบัวชุมและยังมีหลักฐานยังพอเชื่อได้ตามคำเล่ากันต่อๆกันมาเพราะบ้านบวชชุมน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นเมืองเก่ามาก่อนกระทั่งปี 2550 ได้มีนักประวัติศาสตร์ได้มาขุดพบกำไร ของเครื่องใช้ในสมัยก่อนติดกับประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต่อมาหลายปี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า “บ้านบัวชุม”จนถึงปัจจุบัน โดยได้แยกจากหมู่ที่ 1
----------------------------------------------------------------------
 
บ้านบัวชุม หมู่ที่ 3
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
ประวัติหมู่บ้าน
            บ้านบัวชุม หมู่ที่ 3 ในอดีตบ้านบัวชุมเกิดขึ้นพ.ศ.2400แต่ทราบว่าบ้านบัวชุมมีฐานะเป็นเมืองเรียกต่อกันว่า”เมืองบวชชุม”สันนิษฐานตามประวัติว่าผู้ที่มาเป็นพ่อเมืองจะมีตำแหน่งเป็นหลวงหรือเป็นขุน ตามปรากฏจารึกของหมู่บ้าน บ้านบวชชุมแต่ก่อนเคยเป็นที่พักของพ่อค้ามาจากลาวโดยมาทำการค้าขายวัว ควาย และเป็นจุดพักสัตว์ด่านสัตว์ พร้อมที่จำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรชาวบัวชุมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านบวชชุมเมื่อสมัยก่อนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมโดยได้มีการจัดงานบวชแต่ละครั้งจะต้องมารวมกันดังมีรายชื่อโดยสังเขปคือ บ้านเกาะรัง,บ้านหนองบง,บ้านเตาขนมจีน,บ้านเขาสมโภชน์ โดยก่อนที่จะบวชนาคจะมีการชุมงานหรือชุมชนญาติมีการเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกิน ต่อจากนั้น เช่นมีดนตรีสมัยโบราญ คือรำโทน ซึ่งในปัจจุบันเตาขนมจีนและเขาสมโภชน์ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลบัวชุมและยังมีหลักฐานยังพอเชื่อได้ตามคำเล่ากันต่อๆกันมาเพราะบ้านบวชชุมน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นเมืองเก่ามาก่อนกระทั่งปี 2550 ได้มีนักประวัติศาสตร์ได้มาขุดพบกำไร ของเครื่องใช้ในสมัยก่อนติดกับประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต่อมาหลายปี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่า”บ้านบัวชุม”จนถึงปัจจุบันโดยแยกจากหมู่ที่ 2เป็นหมู่ที่ 3 จนถึงปัจจุบัน
----------------------------------------------------------------------
บ้านซับเค้าแมว หมู่ที่ 4
ตำบลบัวชุม 
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
ประวัติหมู่บ้าน   
            บ้านซับเค้าแมว โดยเมื่อก่อนนี้มีราษฎรจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดเข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำมาหากิน ตามจุดต่างๆ โดยอยู่กันกระจายในแต่ละพื้นที่ สมัยนั้น นายอำเภอจำเนียร ประติเวชวรรณกิจ ได้เข้ามาชักชวนชาวบ้านให้เข้ามาอู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจัดตั้งหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการพัฒนา เริ่มแรกนั้นชื่อหมู่บ้านซับคางแมว แต่ท่านนายอำเภอได้พิจารณาประกอบสภาพแวดล้อมแล้วพบว่า มีนกชนิดหนึ่งรวมกันอยู่มากมาย คือนกเค้าแมว เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ท่านจึงให้ชื่อว่า”ซับเค้าแมว”  โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายแต้ม  ประจิตร  ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้น จึงร่วมกันจัดตั้งวัดและโรงเรียนร่วมกันพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขต/ที่ตั้ง
             บ้านซับเค้าแมว  หมู่ที่  4 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล 30 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี 122 กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
    ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ  หมู่ 7  ตำบลบัวชุม
    ทิศใต้                         ติดต่อกับ  หมู่ 9  ตำบลบัวชุม
    ทิศตะวันออก                 ติดต่อกับ   เทือกเขาสมโภชน์
    ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ   อำเภอท่าหลวง
----------------------------------------------------------------------
บ้านเตาขนมจีน หมู่ที่ 5
ตำบลบัวชุม 
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
ประวัติหมู่บ้าน   
            ในอดีตบ้านเตาขนมจีนเป็นป่าดงดิบ ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บัวชุม ต่อมาก็เริ่มมีชาวจับจองพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรประมาณปี พ.ศ. 2485 หรือประมาณ 70 ปีมาแล้ว และต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2520 มีประชากรย้ายครอบครัวเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นจึงแบ่งแยกเขตการปกครองออกจากหมู่ที่ 4 เป็นหมู่ที่ 5 ต.บัวชุม โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายสนิท  แก้วระวัง และต่อมาก็ได้ลาออก มีการเลือกตั้งใหม่ คนที่ 2 คือ นายวุฒิชัย  โคมกลาง พอครบวาระก็มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้ นายอะดูน  นิยมสุข เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 พบครบวาระมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 4ผู้ที่ได้รับเลือก คือ นางดวง  เจนพนัส มาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
อาณาเขต/ที่ตั้ง 
            บ้านเตาขนมจีน หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ 5,000 ไร่ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อยและเลี้ยงสัตว์  มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
    ทิศเหนือ       ติดต่อกับ   หมู่ 4  บ้านหนองยายโต๊ะ ตำบลหนองยายโต๊ะ
    ทิศใต้           ติดต่อกับ   หมู่ 7  บ้านซับสะแก  ตำบลบัวชุม
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   หมู่ที่ 2 บ้านครองไทร  ตำบลบัวชุม
    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   เขตอนุรักษ์ป่าไม้เขาสมโภชน์
----------------------------------------------------------------------
บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 6
ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
ประวัติหมู่บ้าน                        
            บ้านวังอ่าง เมื่อสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบราษฎรจากหลายที่มาจับจองที่ทำกินพบแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ในฤดูฝนน้ำไหลหลากน้ำไหลวนเป็นวังจึงได้ตั้งชื่อเป็นบ้านวังอ่างภายในหมู่บ้านราษฎรจะอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามไร่ของตนเองห่างกันประมาณ ครัวเรือนละ 500 เมตร
อาณาเขต/ที่ตั้ง 
            บ้านวังอ่าง  หมู่ที่  6 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล   30   กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี   122 กิโลเมตร  มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
 
    ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ  หมู่ 9  ตำบลเกาะรัง
    ทิศใต้                       ติดต่อกับ   ตำบลหัวลำ  อำเภอท่าหลวง
    ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   หมู่ที่  3 ตำบลซับตะเคียน
    ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ   ตำบลหัวลำ  อำเภอท่าหลวง
----------------------------------------------------------------------
บ้านซับสะแก หมู่ที่ 7
ตำบลบัวชุม  
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
 
ประวัติหมู่บ้าน                        
             บ้านซับสะแก โดยเมื่อก่อนนี้มีราษฎรจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดเข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทำมาหากิน และมองเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับตั้งรกรากจึงได้ชักชวนเพื่อนบ้านเข้ามาจับจองที่ดินและได้ตั้งชื่อบ้านตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งชื่อแหล่งน้ำดังกล่าว มีน้ำผุดขึ้นมา ซึ่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่ล้อมรอบ ชื่อต้นสะแก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า”ซับสะแก”มาจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขต/ที่ตั้ง 
             บ้านซับสะแก  หมู่ที่  7 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล  23  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี   115 กิโลเมตร  มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
 
    ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ  บ้านเตาขนมจีน  หมู่ 5  ตำบลบัวชุม
    ทิศใต้                       ติดต่อกับ  บ้านซับเค้าแมว  หมู่ 4  ตำบลบัวชุม
    ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   เทือกเขาสมโภชน์
    ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ   อำเภอท่าหลวง
 ----------------------------------------------------------------------
 
บ้านธงชัยสามัคคี หมู่ที่ 8
ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ประวัติหมู่บ้าน                        
            บ้านธงชัยสามัคคี  หมู่ที่ 8 ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี เดิมชื่อบ้านหนองไก่เขี่ย ในอดีตชาวบ้านได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่เริ่มประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา โดยมี
ท่านมหาพิณ  ธงชัย  เป็นผู้มาอยู่ก่อนและบุกเบิกพื้นที่ทำกิน โดยการทำนา ทำไร่ข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา ปี พ.ศ. 2543 ได้ขอแยกหมู่บ้านจากบ้านบัวชุม หมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 8 โดยใช้นามสกุลของมหาพิณ เป็นชื่อหมู่บ้านว่า”บ้านธงชัยสามัคคี”
อาณาเขต/ที่ตั้ง 
            บ้านธงชัยสามัคคี  หมู่ที่  8 ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล   8  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี   100 กิโลเมตร  มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
 
           ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ  หมู่ 1  ตำบลบัวชุม
           ทิศใต้                     ติดต่อกับ  คลองไทร
           ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ   คลองไทรและหมู่ 3 ตำบลท่ามะนาว
           ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ   ถนนบัวชุม - หัวลำ
 
----------------------------------------------------------------------
บ้านลำพญาไม้ หมู่ที่ 9
ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

ประวัติหมู่บ้าน
            เมื่อปีพ.ศ. 2505 บ้านลำพญาไม้ ได้ถูกขนานนามหมู่บ้าน จากชาวบ้านกลุ่มแรกที่ได้อพยพมาจากตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน จะมีแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านตลอดปี และมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่มากมาย เช่น ตะเคียน ประดู่ เต็ง ไม้แดง จึงทำให้ภายในหมู่บ้านนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวบ้านนับถือที่เกิดจากพญาของต้นไม้เหล่านี้ อาทิเช่น แม่ตะเคียนทอง แม่สร้อยตะเคียนทอง แม่ตะเคียนเงิน แม่นางไม้ อยู่ในลำธารด้วยและยังมีตาน้ำซับซึมไหลออกมาจากก้อนหินตลอดปี สิ่งเหล่านี้คงน่าจะบอกที่มาของหมู่บ้านเราให้ชัดเจนและเป็นที่มา คือ หมู่บ้านลำพญาไม้ ส่วนชาวบ้านในชุดแรก ๆ ที่เข้ามาอยู่นั้นได้ทำมาหากินด้วยการจับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อทำการเกษตร ปลูกพืชไร่ พื้นที่เดิมส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เต็มไปด้วยป่าไม้ สัตว์ต่างๆมากมาย ชาวบ้านส่วนมากอพยพมาจากต่างจังหวัด เช่น นครสวรรค์ ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี เป็นต้น ประชากรเริ่มมากขึ้น จึงได้แยกออกมาจาก บ้านซับเค้าแมว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม เป็นหมู่ที่ 9 บ้านลำพญาไม้ ตำบลบัวชุม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 จึงทำให้วันที่ 1 ของเดือน พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งหมู่บ้าน หรือเรียกง่าย ๆ แบบชาวบ้านเราว่า วันเกิดนั่นเอง
อาณาเขต / ที่ตั้ง
              ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลประมาณ 22 กิโลเมตร 
    ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  หมู่ที่ 4 บ้านซับเค้าแมว ต.บัวชุม
    ทิศใต้             ติดต่อกับ  หมู่ที่ 6บ้านวังอ่าง ต.บัวชุม
    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ทางหลวงหมายเลข 2243 ( บัวชุม – หัวลำ)
    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  หมู่ที่ 4 บ้านซับเค้าแมว ต.บัวชุม
--------------------------------------------------------------------
^