ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภาฯ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

21 พ.ย. 2562 0 14

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

12 ส.ค. 2562 0 9

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563

08 ก.พ. 2562 0 14

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563

1
^