ข้อมูลประชากรตำบลบัวชุม

https://buachum.go.th/datas/users/buachum//file/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

                หมู่ที่            หมู่บ้าน                        ครัวเรือน                      จำนวนประชากร
                                                                                                     ชาย        หญิง        รวม

                   1        บ้านบัวชุม                            567                           641        682        1,323
                   2        บ้านบัวชุม                            685                         1,012     1,036        2,048
                   3        บ้านบัวชุม                            395                           698        713        1,411
                   4        บ้านซับเค้าแมว                     508                           585        614        1,199
                   5        บ้านเตาขนมจีน                     213                           327        323           650
                   6        บ้านวังอ่าง                           134                           129        139           268
                   7        บ้านซับสะแก                        201                           207        257           464
                   8        บ้านธงชัยสามัคคี                   134                           235        215           450
                   9        บ้านลำพญาไม้                      172                           197        192           389
                                    รวม                          3,009                         4,031     4,171        8,202

                                                
  (ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอชัยบาดาล / ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562)
 
หมายเหตุ    1. เป็นข้อมลูที่ไม่รวมสถานศึกษา / สถานที่ราชการในพื้นที่   2. ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  67.84  คน / ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นประชากร ถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบสัดส่วนประชากรกับพื้นที่การพัฒนา
 
 
^