รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์

กลุ่มบุคลากรทำเนียบปลัด อบต.บัวชุม

ตำแหน่งปลัด อบต. บัวชุม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^