พันธกิจ

พันธกิจ อบต. บัวชุม
https://buachum.go.th/datas/users/buachum//file/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.pdf


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)   

https://buachum.go.th/datas/users/buachum//file/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B

พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะดำเนินการในระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการดำเนินงาน ขององค์กรหรือบริษัทก็ได้  ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรกำลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ
^