คำขวัญ-

บัวชุมเมืองเก่า เขาสมโภชน์สูงส่ง
หลวงพ่อคงทรงศีล  เตาขนมจีนเลิศล้ำ
วัฒนธรรมลำโทน เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ
ห่างไกลยาเสพติด<<
^