​กองทุนยุติธรรมตำบล

ข้อมูลกองทุนยุติธรรม
         ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งให้มีกองทุนยุติธรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็น ไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในประเด็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชนเข้าถึงได้อย่าง เสมอภาค เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความ เสมอภาคและเป็นธรรม
วัตถุประสงค์
       เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความ เป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 
บริการ
     กองทุนยุติธรรมสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
 1. การวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว
 2. การจ้างทนายความ
 3. ค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง
 4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย
 7. ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป
 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม 
หลักเกณฑ์การพิจารณา
         คำขอรับการสนับสนุน ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓  ดังต่อไปนี้
 1. ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือของกองทุน
 2. พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
 3. ลักษณะของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้ได้ รับความเสียหายหรือเกิดภัยพิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของประเทศ
 4. ลักษณะของการกระทำผิดหรือการกระทำละเมิดที่มีกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
 5. เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 6. พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่นๆ ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือให้พ้นจากการกระทำของผู้มีอิทธิพลหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น
 7. ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน
 8. การสนับสนุนของกองทุนนี้ให้คำนึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย
 9. การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมแท้จริง อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการกำหนดได้
หลักฐานการขอรับการสนับสนุน
 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับคดี
 5. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม รวมการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 30 วันทำการ

ที่มา http://servicelink2.moj.go.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^