อบต.บัวชุม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร

^