ร่วมรับมอบนโยบายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

^