มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานชอง อบต.บัวชุม และ ผช. ผู้ใหญ่บ้าน

1
^