จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดข

^