ข้อมูลประชากรตำบลบัวชุม


ข้อมูลจำนวนประชากรตำบลบัวชุม ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีจำนวนทั้งสิ้น  ๘,๑๒๐ คน  แยกเป็นชาย ๔,๐๑๐  คน  หญิง  ๔,๑๑๐  คน ดังนี้
หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน 
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านบัวชุม ๑๘๓ ๖๔๗ ๖๗๓ ๑,๓๒๐
บ้านบัวชุม ๔๙๙ ๑,๐๓๐ ๑,๐๒๒ ๒,๐๕๒
บ้านบัวชุม ๑๓๓ ๖๙๔ ๗๐๗ ๑,๔๐๑
บ้านซับเค้าแมว ๖๑๑ ๕๗๓ ๖๐๔ ๑,๑๗๗
บ้านเตาขนมจีน ๕๕๑ ๓๐๓ ๓๐๐ ๖๐๓
บ้านวังอ่าง ๓๘๔ ๑๓๔ ๑๔๓ ๒๗๗
บ้านซับสะแก ๑๗๐ ๑๙๙ ๒๔๗ ๔๔๖
บ้านธงชัยสามัคคี ๑๓๒ ๒๓๘ ๒๑๙ ๔๕๗
บ้านลำพญาไม้ ๑๙๔ ๑๙๒ ๑๙๕ ๓๘๗
รวม ,๘๕๗ ๔,๐๑๐ ๔,๑๑๐ ๘,๑๒๐
                                                    ข้อมูลจาก : สำนักทะเบียน อำเภอชัยบาดาล ณ เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙
^