บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญเสริม สูงเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

 • thumbnail

  นายศักดิ์สิทธิ์ รู้การนา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

 • thumbnail

  นายแดง บุญจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

 • thumbnail

  นายวินัย สูงเจริญ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

ทำเนียบปลัด อบต.บัวชุม

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์

  ปลัด อบต. บัวชุม

 • thumbnail

  นางณัฐพัชร์ อธินันท์

  รองปลัด อบต.บัวชุม

ทำเนียบประธานสภา

 • thumbnail

  นายอภิชาติ ประจิตร

  ประธานสภา อบต.บัวชุม

 • thumbnail

  นายอำนวย รู้การนา

  รองประธานสภา อบต.บัวชุม

สมาชิกสภา อบต.

 • thumbnail

  นายอภิชาติ ประจิตร

  ประธานสภา อบต.บัวชุม

 • thumbnail

  นายอำนวย รู้การนา

  รองประธานสภา อบต.บัวชุม

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

 • thumbnail

  นายบุญเติม บัวชุมสุข

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายชัยยุทธ ดีสุด

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสังเวียณ พูลสุข

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายสุพจน์ ดอนประดู่

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายทองสุข เคหะวัน

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสุภาส ช่างเกวียน

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสาคร บัวแสง

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายเชิด ขยันดี

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสนอง นามประเสริฐ

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายมานัด เอี่ยมประไพ

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายอภิชาติ ประจิตร

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายกำพล สมัยกลาง

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายประทีป ใจตรง

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายวันชัย ธรรมา

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายสวัสดิ์ ทิพย์โรจน์

  สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 9

สำนักปลัด

 • thumbnail

  จ่าเอกพงภทิพย์ บุญมี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกานต์ เกษไชย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายภักดิ์พล บุญคำ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายบัวสี ห้าวน่วม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายก่อเกียรติ บุญประกอบ

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายรัศมี สิงห์สวัสดิ์

  นักการภารโรง (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายณัฐพนธ์ สุขจุ่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  -ว่าง-

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายประชิต บุญจันทร์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางพิสมัย ผาลม

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกฤตา ถนอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฐพร บุญประกอบ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางเบญจมาส นุ่มเดือ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสาวสมภรณ์ ในพิมาย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวิษณุ วาณิช

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายคะเน ใจตรง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายชูศักดิ์ อินทร์ปัญญา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายอุเทน สิงห์สวัสดิ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายสุริยา เกตุทวี

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นางสาวพรนิดา สุขเกษม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายธงชัย ศรเพชร

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐกานต์ ทวีสุข

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวปทิตตา พะสะโร

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

กองสวัสดิการ

 • thumbnail

  นางสาวกุลธิดา บุญแต่ง

  ผู้อำวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา แสงบำรุง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางพิมพ์นารา ปานคุ้ม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัวชุม1

 • thumbnail

  นางละมุล สีเกาะ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นาวสาวภัทรวรินทร์ เสาร์แก้ว

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัวชุม2

 • thumbnail

  นางปานิธิ ฉลองกลาง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ทำเนียบปลัด อำนวยการ

 • thumbnail

  นายพยุงศักดิ์ อธินันท์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

^