ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

06 Nov 2018 0 495

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 • หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไป... • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง... • ระเบียบฯ การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท

1
^