ผลการประเมิน LPA ปี 59 จังหวัดลพบุรี

ผลการเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท.) ประจำปี 2559
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัลพบุรี


คลิก
ดาวน์โหลดเอกสารผลการประเมิน LPA ปี 59
 

Related

No comments yet
^