ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 อบต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 อบต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

07 Nov 2018 0 273

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 อบต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตัวอย่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 อบต การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

03 Oct 2017 0 1,807

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ ศ 2560 เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายประจำปี

1
^